ALGEMENE VOORWAARDEN

1.    Advocatenkantoor Brouwer te Ede, hierna te noemen “Advocatenkantoor Brouwer” is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Advocatenkantoor Brouwer is een advocatenkantoor. Het KvK-nummer is: 09190714.
 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Advocatenkantoor Brouwer, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Brouwer, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten. Werknemers, kunnen niet door opdrachtgever worden aangesproken.
   
 3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Brouwer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenkantoor Brouwer onder die BAV draagt. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart na één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
   
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Advocatenkantoor Brouwer  aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Brouwer  gesloten bedrijfsaansprakelijkheid aanspraak geeft. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart na één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
   
 5. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Advocatenkantoor Brouwer en personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
   
 6. Advocatenkantoor Brouwer  is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Advocatenkantoor Brouwer  is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Advocatenkantoor Brouwer  te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Brouwer  voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.
   
 7. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenkantoor Brouwer  uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
   
 8. Niet alleen Advocatenkantoor Brouwer, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Advocatenkantoor Brouwer  zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
   
 9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

11. De advisering door Advocatenkantoor Brouwer  ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Advocatenkantoor Brouwer ontvangt.

12. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Brouwer een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Advocatenkantoor Brouwer is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met de indexering aan te passen. Deze bepaling geldt ook, indien een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) niet wordt verleend of achteraf wordt ingetrokken. Advocatenkantoor Brouwer  is in dat geval gerechtigd op bovenvermelde wijze een honorarium in rekening te brengen.

13.  Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Brouwer  verschotten verschuldigd die Advocatenkantoor Brouwer ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

14. Advocatenkantoor Brouwer zal haar werkzaamheden in beginsel niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is betaald.

15.  Indien ten behoeve van de rechtsbijstand voor opdrachtgever een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand is verstrekt, draagt opdrachtgever alle bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van proceskostenveroordelingen over aan Advocatenkantoor Brouwer, daar de Raad voor Rechtsbijstand deze met Advocatenkantoor Brouwer zal verrekenen. Onder proceskostenveroordelingen worden verstaan: alle beslissingen in en buiten rechte, op basis waarvan opdrachtgever een aanspraak jegens een derde heeft tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van de rechtsbijstand.

16. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
In geval van verzuim is de opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

17. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan Advocatenkantoor Brouwer is de klachtenregeling van Advocatenkantoor Brouwer van toepassing. Deze zal op aanvraag door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.

18. Advocatenkantoor Brouwer is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren.

19. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Brouwer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.


Maak nu vrijblijvend uw kennismakingsafspraak

Gratis rechtsbijstand

Maak nu vrijblijvend uw afspraak

Meer informatie